STIG Sp. z o.o. jest stosunkowo młodą firmą, w której spotkali się wartościowi ludzie, doświadczeni w życiu i biznesie. Ich współpraca stworzyła wyjątkową czesko-słowacko-polską firmę.

We wszystkich tych krajach posiadamy przedstawicielstwa i oferujemy kompleksowe rozwiązania problemów związanych z ekologią. Pomożemy Państwu w czyszczeniu przemysłowym (czyszczenie silników, hal operacyjnych i warsztatów, kontenerów...) lub usuwania skutków wycieku ropy naftowej lub produktów ropopochodnych zarówno na lądzie jak i na wodzie.

Nasza firma oferuje Państwu przemysłowe środki czyszczące, sorbenty oraz zapory. To zależy tylko od tego, jaki jest Państwa problem. Łącząc te produkty, możemy wspólnie zapobiegać wszelkim lokalnym katastrofom ekologicznym, takim jak wyciek
STIG Sp. z o.o. je relatívne mladá spoločnosť, v ktorej sa ale stretli kvalitní, životom i obchodom ostrieľaní ľudia. Ich spoluprácou tak vznikla unikátna česko-slovensko-poľská spoločnosť.

Vo všetkých týchto štátoch máme svoje zastúpenie a ponúkame komplexné riešenie ekológii ohrozujúcich problémov. Môžeme Vám pomôcť s priemyselným čistením (čistenie motorov, prevádzkových hál a dielní, kontajnerov...) alebo s únikom ropných alebo olejových produktov ako na súši, tak na vode.

Naša spoločnosť Vám ponúka priemyselné čistiace prostriedky, sorbenty aj norné steny. Záleží len na tom, čo Vás trápi. Kombináciou týchto produktov môžeme spoločne zabrániť hocijakej lokálnej ekologickej katastrofe, ako je napr. únik ropných produktov do vodných zdrojov, pôdy a pod., alebo vyčistiť „nevyčistiteľné“.
STIG Sp. z o.o. je relativně mladá společnost, ve které se ale potkali kvalitní, životem i obchodem ostřílení lidé. Jejich spoluprací tak vznikla unikátní česko-slovensko-polská společnost.

Ve všech těchto státech máme své zastoupení a nabízíme komplexní řešení ekologii ohrožujících problémů. Můžeme Vám pomoci s průmyslovým čištěním (čištění motorů, provozních hal a dílen, kontejnerů …) nebo s únikem ropných nebo olejových produktů jak na souši, tak na vodě.

Naše společnost Vám nabízí průmyslové čistící prostředky, sorbenty i norné stěny. Záleží jen na tom, co Vás trápí. Kombinací těchto produktů můžeme společně zabránit lecjaké lokální ekologické katastrofě, jako je např. únik ropných produktů do vodních zdrojů, půdy apod., nebo vyčistit „nevyčistitelné“.

Józef Piątkiewicz
Dyrektor operacyjny
+48 793 615 165
jozef.piatkiewicz@stig-group.com

Anton Košč
Obchodný riaditeľ
+421 907 177 123
anton.kosc@stig-group.com

Michal Vyslucha
Prezes zarządu
+48 696 986 552
michal.vyslucha@stig-group.com

  STIG Sp. z o.o.
  Wosia Budzysza 7, 80-612 Gdańsk
  www.stig-group.com
  info@stig-group.com
  Regon: 522945995
  NIP: 6252483751
  KRS: 0000989547

  Ochrona danych osobowych

  STIG Sp. z o.o.
  2023

  www.stig-group.com